Přidáno do košíku
Přidáno do košíku

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Vanevo s.r.o. 

se sídlem Španielova 1282/24, 16300 Praha 6

IČ: 49812190, DIČ: CZ49812190

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 201983

Bankovní spojení: č.ú.  107 – 3321550277/0100 (Komerční banka, a.s.)    

Telefon: 606 550 633, E-mail: info@vanevo.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) obchodní společnosti Vanevo s.r.o., IČO: 49812190 (dále jen jako „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní (dále jen „kupní smlouva“).

1.2. Těmito obchodními podmínkami pro prodej zboží se řídí vztahy mezi prodávajícím a kupujícími - podnikateli, kteří zboží nakupují v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“). V případě uzavřené rámcové kupní smlouvy nebo kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, jsou tyto obchodní podmínky nedílnou součástí kupní smlouvy, přičemž v případě odchylného ujednaní má uzavřená kupní smlouva přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Podpisem kupní smlouvy kupující stvrzuje, že byl seznámen se zněním a obsahem obchodních podmínek, tyto převzal a s těmito bezvýhradně souhlasí.

1.3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti mezi smluvními stranami uzavřením kupní smlouvy, v případě pochybností okamžikem dodání zboží kupujícímu.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Objednávání zboží

2.1. Kupující objednává zboží z nabídky prodávajícího, která je dostupná v aktuálních katalozích zboží, akčních letácích či na webových stránkách společnosti Vanevo - www.vanevo.cz.

2.2. Veškeré objednávky budou kupujícím zadávány jednou z níže uvedených forem:

2.3. Na písemných a emailových objednávkách kupující vždy uvede:

 • název firmy s přesnou fakturační a dodací adresou (pokud je jiná než fakturační)
 • IČO, DIČ,
 • telefonní číslo,
 • specifikaci objednávaného zboží (vždy uvést objednávkové číslo požadovaného zboží podle aktuálního katalogu a počet kusů).

2.4. Kupující je povinen respektovat balení zboží specifikované prodávajícím v katalogu zboží. Před provedením objednávky je kupující povinen zkontrolovat vhodnost zboží pro své potřeby, resp. pro potřeby koncových uživatelů.

2.5. Nabídka prodávajícího je nezávazná a kupující se nemůže domáhat dodání celého objemu objednávaného zboží, není-li na skladě prodávajícího. Prodávající na tuto skutečnost upozorní kupujícího nejpozději při dodávce zboží.

2.6. Namísto zboží specifikovaného v objednávce kupujícího si prodávající vyhrazuje právo dodat jiné zboží, pokud toto zboží ve všech ohledech odpovídá objednanému zboží, případně jde-li o zboží vyšší kvality. Bez souhlasu kupujícího však prodávající nebude provádět oproti objednanému zboží žádné významné změny.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží, sledovat stav objednávek, uplatňovat práva z vad aj. (dále jen „uživatelský účet“).

3.2. V případě, že kupující má zájem o navázání obchodní spolupráce s prodávajícím (B2B), podléhá zřízení uživatelského účtu schválení prodávajícím, a to za účelem dohody prodávajícího a kupujícího – podnikatele na individuálních podmínkách vzájemné spolupráce a jejich nastavení do uživatelského účtu takového kupujícího – podnikatele.

3.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a v případě změny je aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému vyzrazení informací nezbytných pro přístup do uživatelského účtu. Následky porušení této povinnosti jdou k tíži kupujícího. 

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající je oprávněn uživatelský účet kupujícího zrušit, pokud se kupující do svého uživatelského účtu déle než 1 (jeden) rok nepřihlásí ani v něm neprovede jinou aktivitu. Prodávající je dále oprávněn uživatelský účet kupujícího jednostranně zrušit v případě podstatného porušení povinností z kupní smlouvy kupujícím. Práva kupujícího z kupní smlouvy, která do té doby vznikla, ani práva kupujícího související s ochranou jeho osobních údajů, tím nejsou dotčena. 

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet ani webové rozhraní obchodu nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Kupující bere na vědomí, že fotografie uvedené ve webovém rozhraní obchodu jsou ilustrační. Ve většině případů se fotografie výrobků shodují se skutečností. Některé produkty se však stále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží mohou lišit od skutečnosti (např. v designu, barvě nebo v typu či provedení zboží apod.). Konkrétní závazné parametry jsou uvedeny vždy v názvu a popisu jednotlivého zboží. 

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivých kusů zboží, jakož i o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží; (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4.6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Odesláním potvrzení o obdržení objednávky je nabídka kupujícího přijata. Tím dochází k uzavření kupní smlouvy. 

4.7. Zboží, které si kupující od prodávajícího objednal, nebo ohledně kterého již byla uzavřena kupní smlouva (předmět kupní smlouvy), může být v těchto obchodních podmínkách označováno také jako „zboží“, nebo jako „zásilka“, bylo-li již zboží předáno k přepravě nebo připraveno k převzetí.

4.8. Prodávající není povinen přijmout objednávku a kupující nemá vůči prodávajícímu nárok na uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

4.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám. 

4.11. Veškeré objednávky kupujícího podané prostřednictvím internetového obchodu http://b2b.vanevo.cz/  jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že jsou mu srozumitelné a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

4.12. Kupující odpovídá za úplnost a správnost údajů, které vyplní do objednávkového formuláře a které jako objednávku odešle prodávajícímu. V případě, že se některý z údajů uvedených kupujícím ukáže jako nesprávný, vzniká kupujícímu povinnost nahradit prodávajícímu škodu mu tím způsobenou, představovanou například, nikoliv však výlučně administrativními a přepravními náklady spojenými s vrácením objednávky v případě uvedení nesprávné dodací adresy. 

4.13. Kupující – podnikatel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Dodání a převzetí zboží 

Forma dodání a převzetí zboží: 

5.1. Prodávající zajišťuje dopravu a dodání objednaného zboží kupujícímu následovně:

 • vlastními dopravními prostředky prostřednictvím řidičů prodávajícího
 • zásilkovou službou nebo jinou dopravou do místa určení, např. doprava přímo dodavatelem zboží
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese: Čisovice 72, PSČ 252 04 Čisovice, a to pouze v době od 8 h do 16.00 h., pokud není termín odběru zboží dohodnut individuálně. Zboží je možné vyzvednout bezprostředně po zpracování kupujícím odeslané objednávky, vychystání, kontrole a expedici (tel. +420 725559957). Platba zboží bude provedena podle domluvených podmínek po převzetí zboží, přičemž kupující je povinen zajistit osobu oprávněnou k převzetí zboží od prodávajícího, která je povinna své oprávnění prokázat.

5.2. Lhůta pro dodání zboží prodávajícím kupujícímu činí obvykle 2 pracovní dny následující po obdržení objednávky prodávajícím (do 16:00 hod. v pracovním dni). V jednotlivých případech může být dohodnuta kratší či delší lhůta dodání.

5.3. Za dodání a převzetí se považuje dodání zboží do místa určení, tj. do místa sídla kupujícího, pokud není v objednávce uvedena jiná́ adresa dodání.

5.4. Kupující je povinen si zboží při převzetí prohlédnout, je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případně vady zjistitelné při této prohlídce je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nebo smluvního přepravce prodávajícího ihned při převzetí. Kupující potvrzuje podpisem svého zástupce či oprávněného zaměstnance, včetně uvedení čitelného jména, příjmení, funkce a razítka kupujícího, převzetí jemu prodávajícím dodaného zboží na daňovém dokladu (faktuře) nebo na přepravním listu prodávajícího nebo smluvního přepravce. Podpisem stvrzuje kupující převzetí dodávky dle na něm uvedeného množství a sortimentu, a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození. Jakékoli zjevné vady či poškození, nebo jiné nesrovnalosti v neúplnosti či vnějším poškození dodaného zboží, je kupující povinen zaznamenat na daňovém dokladu (faktuře) nebo na přepravním listu prodávajícího nebo smluvního přepravce při převzetí zboží.

5.5. Kupujícím bezvýhradně potvrzený daňový doklad (faktura) nebo přepravní list prokazují řádné dodání zboží prodávajícím kupujícímu podle objednávky kupujícího. V případě sporu jde tato skutečnost k tíži kupujícího. Po potvrzení řádného převzetí zboží již nemůže kupující namítat případný rozpor mezi uskutečněnou dodávkou a objednávkou. V případě sporu o předmětu objednávky se má za to, že kupujícím potvrzený daňový doklad (faktura) nebo přepravní list prokazují skutečný obsah prodávajícím přijaté objednávky kupujícího.

5.6. V případě řádného a oprávněného uplatnění reklamace kupujícím v souladu s obchodními podmínkami, a to pokud jde o reklamaci nekompletnosti dodávky podle dodacího listu nebo záměny sortimentu vzniklé u prodávajícího, jsou další přepravní náklady takto vzniklé hrazeny prodávajícím.

5.7. V případě nepřevzetí objednané dodávky kupujícím mimo případy, kdy důvodem nepřevzetí je uplatnění oprávněné reklamace, má prodávající právo požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny objednané dodávky (bez DPH)

5.8. V případě vlastní dopravy kupujícího a nevyzvednutí objednané dodávky nejpozději následujícího dne od předem kupujícím avizovaného dne má prodávající právo požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 300,- Kč bez DPH /1 paletový nosič, popř. 100,- Kč bez DPH při jiném způsobu balení za každý i započatý den prodlení.

5.9. Potvrzením převzetí zboží osobně nebo prostřednictvím přepravní služby nejsou dotčeny jiné oprávněné nároky kupujícího vůči prodávajícím, které́ mohou vzniknout např. z důvodu skrytých vad, nefunkčnosti dodaného zboží atd.

5.10. Prodávající není povinen při jednotlivých nákupech zboží předvádět kupujícímu jeho funkčnost.

6. Kupní cena a platební podmínky

6.1. Kupní cena vychází z ceníku prodávajícího, je sjednána přijetím objednávky kupujícího prodávajícím a je uvedena na daňovém dokladu (faktuře).Ceny uvedené́ v ceníku jsou cenami velkoobchodními bez DPH. Prodávající je plátcem DPH.

6.2. Cena nezahrnuje náklady spojené s balením a dodáním zboží, o jejichž výši bude kupující informován v návaznosti na kupujícím zvolený způsob dopravy zboží, o jejichž výši bude kupující informován v objednávkovém formuláři. Konkrétní výše poštovného a balného vychází z ceníku smluvních přepravních partnerů prodávajícího.

6.3. Platbu za zboží je možné provést následujícími způsoby:

 • platba v hotovosti,
 • platba předem – dobírkou nebo na základě proforma faktury,
 • platba formou uhrazení faktury.

6.4. V případě platby formou uhrazení faktury je kupující oprávněn do 2 pracovních dnů od data doručení zboží vznášet jakékoli dotazy či připomínky k vystavené faktuře či dodacímu listu. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude faktura pro účely úhrady považována za přesnou, správnou, úplnou a splatnou. Stane-li se část fakturované částky mezi stranami spornou, nesporné části faktury musí být řádně uhrazeny dle data splatnosti uvedené na faktuře.

6.5. Kupující není oprávněn bez dohody s prodávajícím provádět žádné jednostranné zápočty, srážky nebo odklady vůči fakturovaným platbám, a to bez ohledu na jakékoliv probíhající spory nebo vznášené nároky.

6.6. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny sjednávají smluvní strany právo prodávajícího požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím, případně v okamžiku, kdy prodávající umožní kupujícímu s dodaným zbožím nakládat. Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží bezprostředně při jeho předání, přičemž úplnost a správnost dodávky potvrzuje svým podpisem na faktuře nebo přepravním listě.

8. Odpovědnost za vady

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §§, 1914 až 1925, 2099 až 2117 občanského zákoníku).

8.2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení, má zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než které bylo objednáno, a vady v dokladech nutných k užívání zboží.

8.3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.

8.4. V případě, že kupující při předaní a převzetí zboží zjistí porušení obalu, je povinen přesvědčit se o celistvosti a nepoškozenosti zboží. Zjištěné poškození je přitom povinen poznamenat na faktuře nebo přepravním listě, v opačném případě zaniká právo na dodatečné uplatnění těchto vad.

9. Záruka za jakost a omezení záručních podmínek 

9.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost jím dodaného zboží, čímž se zavazuje, že jím dodané zboží bude po dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k obvyklému účely, k němuž̌ je svým charakterem určeno, a že si po tuto dobu zachová́ obvyklé vlastnosti.

9.2. Odpovědnost prodávajícího za vady, na než se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek, např. vady způsobené́ běžným opotřebením, vnějšími atmosférickými nebo chemickými vlivy, vady způsobené́ při manipulaci se zbožím a s přepravou zboží a vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávným používáním, nesprávnou údržbou nebo nesprávnou opravou zboží. 

10. Odstoupení od kupní smlouvy 

10.1. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit až do okamžiku, než je zboží předáno k přepravě, a to elektronickou poštou na elektronickou adresu prodávajícího, telefonicky, nebo prostřednictvím uživatelského účtu ve webovém rozhraní obchodu. O tom, zda zboží již bylo předáno k přepravě, a zda je tedy možné od smlouvy odstoupit, informuje kupujícího prodávající v návaznosti na učinění jednání, kterým kupující zamýšlí od smlouvy odstoupit. Pokud již bylo zboží předáno k přepravě, nepřihlíží se k projevu vůle kupujícího, kterým tento od smlouvy zamýšlel odstoupit.

10.2. V případě, že je odstoupení od smlouvy podle tohoto článku přípustné a kupující již zaplatil kupní cenu za zboží, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu včetně všech poplatků stejným způsobem, jakým byla zaplacena. Na kupní cenu, která má být kupujícímu – podnikateli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s odstoupením od smlouvy. 

10.3. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo objednáno přímo pro kupujícího, upraveno nebo přizpůsobeno dle jeho požadavků.

10.4. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů, a to i bez udání důvodu. 

11. Ochrana osobních údajů

11.1.  Osobním údajem se rozumí jakékoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

11.2. Osobní údaje kupujícího, které jsou součástí kupní smlouvy, jsou nezbytné pro splnění této smlouvy (zejména zpracování objednávky, dodání objednaného zboží, spárování platby a vyřízení reklamace kupujícího). Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího jen v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu. Osobní údaje kupujícího zpracovává prodávající z právního titulu plnění práv a povinností plynoucích mu z kupní smlouvy nebo uložených mu platnými právními předpisy. Osobní údaje bude prodávající zpracovávat po dobu existence tohoto smluvního vztahu (do uplynutí zákonné reklamační lhůty) a po zániku smluvního vztahu po dobu promlčecí lhůty, kdy z něj hrozí ještě uplatnění právních nároků, prodloužené o jeden kalendářní rok. Uvedené platí, pokud platné právní předpisy nestanoví delší dobu uchování osobních údajů (např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, atd.). Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího budou vymazány po zániku účelu jejich zpracování.

11.3.  Podpisem kupní smlouvy vyslovuje kupující souhlas se zpracováním osobních údajů dle příslušných platných předpisů na ochranu osobních údajů všemi technickými prostředky výpočetní techniky v databázi prodávajícího, jakožto správcem, případně zpracovatelem, se kterým prodávající uzavře smlouvu. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

11.4.  Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující dobrovolně na dobu neurčitou a může jej kdykoliv na adrese prodávajícího odvolat. Jiným subjektům kromě prodávajícího a jeho obchodních partnerů nebudou osobní údaje kupujícího zpřístupněny.

11.5.  Kupující má veškerá práva zaručená platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména právo na přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů, výmaz osobních údajů, jakož i další práva. 

11.6.Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (nabídek, ceníků, akcí apod.) a faktur na prodávajícímu známé e-mailové adresy vztahující se ke kupujícímu. 

11.7. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů.

12. Ostatní ujednání

12.1. Prodávající i kupující se zavazují plně uznávat elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a internetu, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

12.2.V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, nebude se taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost dotýkat ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, která budou vykládána tak, jako by tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala.

13. Podmínky fakturace v elektronické podobě

13.1. Kupující může v kupní smlouvě udělit souhlas s vystavováním a použitím faktur v elektronické podobě v souladu s § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Faktury vyhotovené v elektronické podobě ve smyslu podmínek uvedených v tomto článku 13 se považují za daňové doklady pro účely zákona o dani z přidané hodnoty.

13.3. Smluvní strany se dohodly na následujícího postupech zabezpečujících věrohodnost a neporušenost údajů na fakturách v elektronické podobě vystavených na základě kupní smlouvy:

 • faktury v elektronické podobě budou vystavovány ve formátu PDF a přílohy budou vystavované v různých formátech (např. doc, xls, tif a jiné),
 • věrohodnost původu a neporušenost obsahu bude zaručená elektronickým podpisem, vyhotoveným podle § 2 zákona č. 227/2000 sbírky zákona o elektronickém podpisu, který bude připojený ke každé faktuře,
 • žádná smluvní strana nebude do vystavené faktury v elektronické́ podobě̌ zasahovat, ani měnit její obsah.

Obě smluvní strany jsou povinny zajistit řádnou a čitelnou archivaci, věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu elektronických faktur po celou dobu jejich uchovávaní.

13.4. Smluvní strany se dohodly, že prodávající bude zasílat kupujícímu faktury v elektronické podobě na e-mailové adresy stanovené kupujícím v kupní smlouvě. Kupující prohlašuje, že má přístup k e-mailové adrese uvedené v kupní smlouvě a přijímání faktur v elektronické podobě od prodávajícího ve formě uvedené v tomto článku není u něho blokované.

13.5. Kupující je oprávněn změnit e-mailové adresy uvedené v kupní smlouvě písemným oznámením zaslaným prodávajícím na jeho elektronickou adresu s uvedením nových e-mailových adres kupujícího. Změna e-mailových adres bude účinná třetí den od doručení písemného oznámení kupujícího na elektronickou adresu prodávajícího nebo pozdějším dnem, který uvede kupující v oznámení.

13.6.Prodávající neodpovídá za poškození, ztrátu nebo neúplnost údajů obsažených ve faktuře v elektronické podobě, pokud k poškození, ztrátě nebo neúplnosti údajů došlo poruchou na komunikační trase při použití internetu. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nekvalitního připojení kupujícího do sítě internet, z důvodu poruch vzniklých na komunikační trase ke kupujícímu, a také následkem jakékoliv jiné nemožnosti kupujícího zabezpečit potřebný přístup do sítě internet.

13.7. Faktura v elektronické podobě se považuje za doručenou kupujícímu v okamžiku jejího odeslání prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

13.8. V případě, že kupující neobdrží od prodávajícího elektronickou fakturu, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícím na e-mailovou adresu: fakturace@vanevo.cz. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti kupujícím není prodávající povinen prokazovat odeslaní takové faktury v elektronické podobě a tato se považuje za doručenou. V případě, že kupující oznámí ve smyslu výše uvedeného, že faktura v elektronické podobě mu nebyla doručená, bude mu doručený opis faktury na adresu sídla/bydliště kupujícího.

13.9. Smluvní strany považují postup podle těchto podmínek za dostatečný pro to, aby nebylo možné́ změnit obsah žádné vystavené faktury.

13.10. Je-li v kupní smlouvě ujednána elektronická fakturace, není prodávající (vyjma situace dle odst. 13.8.) povinen zasílat kupujícímu faktury vystavované na základě kupní smlouvy v papírové formě. Prodávající je však oprávněn poslat kupujícímu jakoukoliv fakturu vystavenou na základě kupní smlouvy v papírové formě, a to na adresu sídla/bydliště kupujícího, i když byla v kupní smlouvě sjednána elektronická fakturace. 

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách společnosti Vanevo.

14.2. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost Vanevo s r.o. vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnosti společnost vyhlásí formou zveřejnění na webových stránkách www.vanevo.cz, s tím, že tato změna bude zároveň prodávajícím notifikována kupujícímu v elektronické podobě písemně na e-mailovou adresu určenou kupujícím v kupní smlouvě.

14.3. V případě, že kupující s novým zněním obchodních podmínek nebude souhlasit, je povinen svůj nesouhlas prodávajícímu písemně oznámit do 14 kalendářních dnů ode dne doručení notifikačního e-mailu podle odst. 14.2., přičemž tento e-mail se považuje za doručený okamžikem jeho odeslaní na e-mailovou adresu určenou kupujícím v kupní smlouvě, pro případ nesouhlasu s touto změnou má kupující právo vypovědět kupní smlouvu s prodávajícím. V opačném případě se má za to, že kupující akceptuje uvedené změny, kterými se dále smluvní strany budou řídit.

14.4. Prodávající je oprávněn kupujícímu elektronickou poštou zasílat tzv. zákaznická sdělení včetně dotazníků spokojenosti podle a za podmínek uvedených v ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, tedy zejména pokud kupující jejich zasílání předem neodmítl. 

14.5. Prodávající je oprávněn kupujícího kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, které kupující uvede v objednávkovém formuláři nebo ve svém uživatelském účtu, má-li jej zřízen.

14.6. Kupující je oprávněn prodávajícího kontaktovat následujícími způsoby: 

 • adresa pro doručování Španielova 1282/24, 163 00 Praha 17 – Řepy
 • adresa elektronické pošty  info@vanevo.cz

14.7. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se vztah řídí českým právem.

14.8. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.9. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím elektronicky, a to v podobě potvrzení o obdržení objednávky, které je kupujícímu zasláno na adresu jeho elektronické pošty po přijetí nabídky. V elektronické podobě archivuje prodávající také VOP.

14.10. Není-li ve VOP stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti kupujících a prodávajících příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy.1

14.11. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou její přílohy, a to:

 1. Reklamační řád prodávajícího - zde
 2. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy - ke stažení zde

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6. 1. 2023